STRUKTURA ORGANIZACYJNA OKRĘGU

Związek Harcerstwa Polskiego w Kanadzie składa się z Organizacji Harcerek, Organizacji Harcerzy, Organizacji Starszego Harcerstwa i Organizacji Przyjaciół Harcerstwa.  Każda z tych Organizacji obowiązuje Regulamin Główny ZHP pgK i wewnętrzne regulaminy i przepisy poszczególnych Organizacji.

Zjazd Okręgu odbywa się co dwa lata, który decyduje w sprawach okręgu nie zastrzeżonych władzom naczelnym Związku.  Zjazd wybiera Zarząd Okręgu.

Główne cele i zadanie, obowiązki i uprawnienia Zarządu Okręgu i przewodniczącego Zarządu:Wrócić na główną stronę Zarządu Okręgu ZHP Kanada.